Количина на пратки на секоја земја

Откако ќе биде избрана земја, ќе се прикаже годишниот тренд на износот на пратки и месечниот процент на избраната земја во други земји.