Прекугранични логистички податоци

Запознајте се со тајните на прекуграничните трансакции.

    Секоја земја испраќа износ на пратки Секоја земја прима износ на пратки

      Испраќањето на пратката во секоја земја изнесува Пратки за примање на секоја земја изнесува