Анализа на време на испорака на секоја земја

Откако ќе биде избрана земја, ќе се прикаже годишниот тренд на износот на пратки и месечната испорака на избраната земја испратена од секој канал во други земји.