Количина на пратката на секој канал

Откако ќе биде избрана земја, ќе се прикаже годишниот тренд на износот на пратката и месечниот процент на секој канал на земјата.